Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών

Για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης, είναι απαραίτητη η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών που αναλύει όλα τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης. Στις μελέτες αυτές αναλύονται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα παραγόντων, όπως την μακροπρόθεσμη πορεία του κλάδου, της τοπικής αγοράς και της οικονομίας γενικότερα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το ρίσκο του επενδυτή και σχεδιάζεται προκαταβολικά το πλάνο της επιχείρησης μακροπρόθεσμα για την εξασφάλιση της απόσβεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί επικερδής και αποδοτική η επένδυση της επιχείρησης.