Εφαρμογή προτύπων ISO

Η εταιρεία αναλάμβάνει την σύνταξη και εφαρμογή προτύπων για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ασφάλειας στην εργασία ISO 45001, καθώς και συστήματος ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001.