ΕΣΠΑ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη μελετών και την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και στήριξης των επιχειρήσεων.

  • Διερεύνηση και επιλογή επενδυτικού σχεδίου
  • Αξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος
  • Συγκέντρωση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής προς την αρμόδια υπηρεσία
  • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου)
  • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και business plan
  • Εποπτεία της διαδικασίας υπαγωγής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου κατά την αξιολόγηση του και παρακολούθηση και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων ή πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων που ενδεχομένως ζητηθούν από τους Φορείς Αξιολόγησης
  • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου με την σύνταξη των αιτήσεων ελέγχου πληρωμών, αιτημάτων τροποποίησης, την ορθή διεκπεραίωση και λογιστική καταχώρηση του συνόλου των παραστατικών και πληρωμών μέχρι την αποπληρωμή του έργου και την επί τόπου παρουσία και υποστήριξη της εταιρείας κατά τους ελέγχους φυσικού & οικονομικού αντικειμένου.