Εκπόνηση Business Plan – Μελέτες Βιωσιμότητας

Βασικός στόχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας στους οποίους θα κινηθεί μελλοντικά η επιχείρηση. Το Business Plan απαντά σε ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους παραλήπτες του, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της αγοράς, του προϊόντος και κυρίως του ρίσκου που αναλαμβάνουν, καθώς και της εκτιμώμενης απόδοσης που θα έχει η επένδυση. Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την μελέτη και την παραπάνω ανάλυση θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την εξαγορά ή και την συγχώνευση επιχειρήσεων,καθώς και για την υπαγωγή τους στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου.