Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων. Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Χωρίζεται σε οκτώ υποκατηγορίες -Καθεστώτα:

  1. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας
  2. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΝΑΜΜΕ)
  3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
  5. Καθεστώς Συνέργειες και Δικτυώσεις
  6. Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
  7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια- αλυσίδες αξίας
  8. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί- ταμεία συμμετοχών