ΕΣΠΑ 2021-2027

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ενίσχυσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027.

Βασικές επιδιώξεις του νόμου είναι:

  • Η αποτελεσματική διάχυση των κοινοτικών πόρων
  • Η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων
  • Η μείωση της γραφειοκρατίας
  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και εξυγίανση περιστατικών απάτης καθώς και
  • Η εφαρμογή μιας πολιτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων

Με το νέο νόμο προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ορισμένες από αυτές αφορούν την απλοποίηση της διαδικασίας εξειδίκευσης των προγραμμάτων με έμφαση στον προγραμματισμό των προσκλήσεων και στην έγκαιρη δημοσίευση τους.

Επίσης διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στον τομέα των πληρωμών των δικαιούχων καθώς για επενδυτικά < 10.000€ οι πληρωμές θα καταβάλλονται χωρίς την προσκόμιση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας, συνεπώς ο δικαιούχος δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση του ποσού της ενίσχυσης λόγω οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι πληρωμές σύμφωνα με το νέο νόμο θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Άμεση πληρωμή στις περιπτώσεις δικαιούχων για παροχή αγαθών/υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας
  • Έμμεση πληρωμή προς δικαιούχους για την εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριμένου έργου

Τέλος, στον παρόντα νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν την ολοκλήρωση των δράσεων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου και την ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα στη νέα προγραμματική περίοδο