Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

  • Αγροδιατροφή
  • Τουρισμός της εμπειρίας
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Βαθμολογικά Κριτήρια

Για να υποβάλει αίτηση ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να συγκεντρώνει την ελάχιστη βαθμολογία.

Ελάχιστη βαθμολογία ένταξης ορίζεται το 55.

Επιλέξιμες Δαπάνες & Ένταση Ενίσχυσης