Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων από ανέργους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋποθέσεις Δικαιούχων

• Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
• Να είναι 18-65 ετών
• Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ
• Ο τόπος υλοποίησης να είναι αποκλειστικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου
• Η επιχείρηση να έχει αποκλειστικά μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Ενίσχυση

Η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 14.800 € και καταβάλλεται σε τρείς δόσεις:

Επιλέξιμες δαπάνες

Κριτήρια αξιολόγησης

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
➢ Μήνες ανεργίας τα τελευταία 3 έτη
➢ Σπουδές σε συνάφεια με την επιχείρηση
➢ Επιχειρηματικό σχέδιο (αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, λειτουργικότητα)
➢ Ύπαρξη καινοτομίας
➢ Συσχέτιση με RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου